Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về việc sử dụng chỉ báo Phong bì. Chỉ báo này vẽ một kênh giá động trên biểu đồ, giúp tìm các tín hiệu thương mại.