Cố vấn chuyên gia Skdon Trend là một thuật toán giao dịch dựa trên thuật toán khác hoặc chính xác hơn là chỉ báo kỹ thuật.