Cố vấn chuyên gia Stochastic là một thuật toán sử dụng các vùng quá mua và bán quá mức của chỉ báo có cùng tên; tuy nhiên, nó có một liên lạc ban đầu.