Chơi trên các thị trường trao đổi, bao gồm Forex, một nhà giao dịch chắc chắn sẽ gặp phải những hiện tượng như Cuộc gọi ký quỹ và Dừng ra. Lúc đầu chúng có vẻ là từ đồng nghĩa nhưng thực tế ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hãy xem xét các điều khoản chặt chẽ hơn.