Lưới SWB là một cố vấn chuyên gia dựa trên các chỉ số RSI, Stochastic Dao động và Dải bollinger. Một trong những tính năng của nó là khả năng nhận tín hiệu để mở giao dịch từ tất cả các chỉ báo, chỉ có một chỉ báo hoặc kết hợp cả hai chỉ báo.