Những sự kiện nào gây ra thâm hụt than? Những công ty nào trong ngành khai thác than có thể hưởng lợi từ giá than cao? Rủi ro khi đầu tư vào các công ty khai thác than là gì? Dưới đây là câu trả lời cho những câu hỏi này và những câu hỏi quan trọng khác.