Bất kỳ người nào cũng có một tập hợp các khía cạnh hành vi năng động tự nhiên, những khía cạnh này tạo nên tính khí. Việc lựa chọn chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào tính khí của nhà giao dịch không? Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời.