Bài báo dành cho mô hình Ba con quạ đen, các đặc điểm và điều kiện hình thành của nó, việc sử dụng trong giao dịch riêng và cùng với các chỉ báo khác nhau.