Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về một chiến lược xu hướng khác gọi là Three-Drive hoặc Three Indians. Nó có thể có tên khác nhưng ý tưởng về chiến lược và tín hiệu của nó vẫn giống nhau.