Bài viết này đề cập đến mô hình nến có tên là Three White Soldiers: nó trông như thế nào, nó cho tín hiệu gì, nó hình thành như thế nào, nó có những loại nào và tất nhiên, nó có thể được sử dụng như thế nào trong giao dịch.