Bài viết này dành cho Cán cân thương mại, ảnh hưởng của nó đối với tiền tệ quốc gia và việc sử dụng nó trong giao dịch ngoại hối.