Cố vấn chuyên gia Trade Predator là một thuật toán đặc biệt giúp tăng tốc độ mở các vị trí và cung cấp quản lý tiền tự động.