Nhật ký giao dịch không chỉ giúp chuẩn bị tốt các giao dịch mà còn giúp phân tích kết quả giao dịch.