Quỹ Bill & Melinda Gates đã bán cổ phần của các công ty như Apple, Amazon, Twitter, Walmart, FedEx Corporation, United Parcel Service và Đường sắt Quốc gia Canada. Cổ phiếu của Apple và Amazon giảm trong khi cổ phiếu của Walmart và Twitter tăng.