Cổ phiếu của Visa và MasterCard đang giảm vì bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp đã bắt đầu một cuộc điều tra. Cổ phiếu Visa đã mất 6.24% và cổ phiếu MasterCard - 2.86% giá. Các công ty bị cáo buộc vi phạm cạnh tranh trên thị trường. Cổ phiếu của Visa và MasterCard đang giảm vì Bộ Tư pháp đã bắt đầu một cuộc điều tra.