Về bản chất, VPS là một máy tính để bàn từ xa; hay nói cách khác, nó là một máy tính cho phép cài đặt các phần mềm giao dịch cần thiết không phân biệt máy tính chính.