WCG Clinical tham gia giải quyết các vấn đề chính làm giảm hiệu quả của nghiên cứu lâm sàng trong quá trình sản xuất thuốc mới. Hãy thảo luận về công việc kinh doanh của công ty vào trước ngày IPO.