Nói một cách rất đơn giản, tính thanh khoản cho biết khả năng bán tài sản trong một khoảng thời gian ngắn ở mức giá gần bằng hoặc bằng mức giá được yêu cầu. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ vấn đề, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng tính thanh khoản có nghĩa là cơ hội để chuyển một tài sản thành tiền tệ tương đương của nó. Nội dung có thể […]