Phương thức giao dịch này, được tạo bởi Ken Wood, là một hệ thống rất đơn giản. Thậm chí người ta còn nói rằng để sử dụng phương pháp này thành công, giao dịch theo các quy tắc được đề xuất bởi tác giả là đủ.