Nhãn: zigzag


Giao dịch với Chỉ báo ZigZag: Cài đặt và Sử dụng

Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chỉ số phổ biến được gọi là ZigZag. Chỉ báo này giúp dễ dàng giải thích các biểu đồ, hiển thị các thay đổi quan trọng về giá và giúp thực hiện phân tích công nghệ.